Zahtjev za pristup infomacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za  2019. godinu

Izvešće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infomacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti OVDJE ili možete popuniti naš ONLINE OBRAZAC.

Odluka o imnovanju – CICIBAN

 


Opći akti

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ciciban – izmjene i dopune 2019

DV Ciciban Statut

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cicbian za pedagošku godinu 2017./2018.

Plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku godinu 2018./2019.

Kurikulum DV Ciciban – pedagoška godina 2018./2019.


Zakoni i pravilnici

zakon o radu

DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD

ZAKON O USTANOVAMA

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Obiteljski zakon

 


Donacije

 

Donacija Raiffeisen banke

 

 

 

 

 

 

 

 


NATJEČAJI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  5.  sjednici održanoj  01. travnja  2019.  Upravno vijeće donijelo je   odluku  o raspisivanju natječaja:

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 24 mjeseca rad na projektu "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

                                                                  

Produljeni boravak

 • 2 –odgojitelja/ice , pola  radnog vremena  u trajanju od 24 mjeseca ( vrijeme trajanja projekta)

Poslijepodnevni rad:                                                                                                     

 • 1- odgojitelj/ica –puno radno vrijeme  u trajanju od 24 mjeseca mjeseca ( vrijeme trajanja projekta                                                                                                                            

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – položen stručni ispit   – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

   Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  životopis,

 domovnicu

 Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                          

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za u sklopu projekta „ Vrtić po želji roditelja“ i navesti „Za odgojitelja“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.                            

KLASA: 601-05/19-01/05

URBROJ: 2103/-17-19-03

                                                                                                       

 

                                                                                                             

         Bjelovar,  08.  travnja  2019.                                                                                                                            Mario Pavliš

 

                                                                                              

 

 

 

              

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  5.  sjednici održanoj  01. travnja  2019.  Upravno vijeće donijelo je   odluku  o raspisivanju natječaja:

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 24 mjeseca rad na projektu "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

                                                                 

Poslijepodnevni rad:                                                                                                     

 • 2-kuhara/ice -pola radnog vremena u trajanju od 24 mjeseca ( vrijeme trajanja projekt

                 UVJETI za kuhara/icu

     Kuhar /ica – SSS

   Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

     životopis,

 domovnicu

 Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Kandidat treba priložiti:

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenog radnog mjesta i sanitarnu iskaznicu.                                                                         

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za u sklopu projekta „ Vrtić po želji roditelja“ i navesti  ZA KUHARA/ICU Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.                            

KLASA: 601-05/19-01/05

URBROJ: 2103/-17-19-03

                                                                                                                           

                                                                                                                          Predsjetnik UV

Bjelovar,  08.  travnja  2019.                                                                                 Mario Pavliš

 

                                                                  

 

                                  

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  5.  sjednici održanoj  01. travnja  2019.  Upravno vijeće donijelo je   odluku  o raspisivanju natječaja:

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 24 mjeseca rad na projektu "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

                                                                 

Poslijepodnevni rad:                                                                                                    

 • 2  spremača/ice -pola radnog vremena u trajanju od 24 mjeseca ( vrijeme trajanja projekt

                 UVJETI za spremača/icu

 • završena osnovna škola

 

   Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

                životopis,

 domovnicu

 Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Kandidat treba priložiti:

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenog radnog mjesta i sanitarnu iskaznicu.                                                                         

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za u sklopu projekta „ Vrtić po želji roditelja“ i navesti „ Za spremača/icu „Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.                            

KLASA: 601-05/19-01/05

URBROJ: 2103/-17-19-03

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            Predsjednik UV

  Bjelovar,  08.  travnja  2019.                                                                                 Mario Pavliš

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  2.  sjednici održanoj  16. siječnja  2019.  Upravno vijeće donijelo je   odluku  o raspisivanju natječaja:   

 1. Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću  Ciciban

     – 1 izvršitelj/ica  na neodređeno puno radno  vrijeme  m/ž

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – položen stručni ispit   – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu (samo za odgojiteljicu djece predškolske dobi), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                         

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za „ odgojitelja“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora. 

 

KLASA: 601-05/19-01/02

URBROJ: 2103/-17-19-02

                                                                                                                    PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA 

  Bjelovar, 16.  siječnja  2019.                                                                                 Mario Pavliš

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  5.  sjednici održanoj   22.   listopada   2018.  donijelo je

odluku  o :

RASPISIVANJU NATJEČAJA

 1.   za  izbor odgojitelja/ice  pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 1.  izvršitelj/ica

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), predškolske dobi), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                             

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja, zdravstvenog voditelja „

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

                                  

 Klasa : 601-05/18-01/05

Ur: Broj : 2103/17-18-5

 

 

                                                                                                                  PREDSJEDNIK  UPRAVNOG  VIJEĆA :

                                                                                                               

Bjelovar, 05. studenog  2018.                                                                                           Mario Pavliš

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  4.  sjednici održanoj  02. listopada  2018. donijelo je   odluku  o :

 

                                                                                       RASPISIVANJU NATJEČAJA

 

                    I.  za  izbor odgojitelja/ice

II. za izbor spremačice

 

I.    Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću  Ciciban

– 2 izvršitelj/ica  na određeno – puno radno  vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

II.  Raspisivanje natječaja za spremača/ice

1 izvršitelj /ica na određeno vrijeme – pola radnog vremena

 

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – položen stručni ispit   – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

        UVJETI za  spremača/icu

 • završena osnovna škola
 • poželjno radno iskustvo na istim poslovima

II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu (samo za odgojiteljicu djece predškolske dobi), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                          

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja, zdravstvenog voditelja „

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

                       

KLASA: 601-05/18-01/04

URBROJ: 2103/-17-18-1

                                                                                                                      PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA  

  Bjelovar, 04. listopada 2018.                                                                                          Mario Pavliš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  2.  sjednici održanoj  07. rujna  2018. donijelo je   odluku  o :

                                               

  RASPISIVANJU NATJEČAJA

 

 1. za  izbor odgojitelja/ice
 2.  za izbor zdravstvenog voditelja /ice

 

I.    Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću  Ciciban

– 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno  vrijeme (zamjena za bolovanje)

 -1 izvršitelj /ica na neodređeno puno radno  vrijeme

II.  Raspisivanje natječaja za zdravstvenog voditelja /ice

-1 izvršitelj/ica određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – položen stručni ispit   – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 

UVJETI za  zdravstvenu voditeljicu  -viša medicinska sestra (bacc.med.tech) zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 

II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu (samo za odgojiteljicu djece predškolske dobi), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                         

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja, zdravstvenog voditelja „

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

                             

 

KLASA: 601-05/18-01/09

URBROJ: 2103/01-17-18-2

                                                                                                                    PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA

  Bjelovar, 10. travnja 2018.                                                                                 Mario Pavliš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  12.  sjednici održanoj  04. svibnja  2018. donijelo je   odluku o raspisivanju natječaja:

 

NATJEČAJ

za izbor odgojitelja/ice

na  određeno  puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Ciciban

 

I.    Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću  Ciciban

– 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno  vrijeme (zamjena za bolovanje i rodiljini dopust)

 

UVJETI:  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,  odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja

– položen stručni ispit

– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova

 – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 

II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                 

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja „

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

KLASA: 601-05/18-01/12

URBROJ: 2103/01-17-18-2

                                                                                                                    PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA

  Bjelovar,  07. svibnja 2018.                                                                                  Mario Pavliš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 NATJEČAJ

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  9.  sjednici održanoj  29. ožujka  2018. donijelo je

 

O D L U K U

o

raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice

na  određeno  puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Ciciban

 

I.    Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću  Ciciban

– 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno  vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

UVJETI:  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja

– položen stručni ispit

– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova

 – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 

II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja „

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

                 

KLASA: 601-05/18-01/09

URBROJ: 2103/01-17-18-2

                                                                                                              PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA

Bjelovar, 29. ožujka 2018.                                                                                 Mario Pavliš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NATJEČAJ

Klasa: 601-02/18-01/07

Ur.broj: 2103/01-17-18-1     

  Bjelovar, 08. ožujka 2018.                                  

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07 i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban

  na svojoj 7. sjednici donosi odluku o

 Raspisivanju  natječaja  za popunu radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka s bolovanja)

   UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

 •  obavljen pripravnički staž

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu :

 Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000.   Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

 

 

 

                                                                                                    NATJEČAJI

                                                                                                       

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-25/ 17-01/ 02

 URBROJ: 2103/01-17-17-2

Bjelovar, 12. rujna 2017.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 2. sjednici donosi Odluku o

 raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme

– pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad

      UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

životopis i zamolba

dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )

uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci

domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 3 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu : Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000 Bjelovar.“  Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: 601-05/17-01/11

Ur.broj: 2103/17-17-1                                                                                                                                Bjelovar, 21. kolovoza 2017.

 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 11. sjednici donosi odluku o

 Raspisivanju  natječaja  za popunu radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na neodređeno puno radno vrijeme

   UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

 • obavljen pripravnički staž

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

 

       2. PSIHOLOGA/INJE

  1 izvršitelj / ica  na neodređeno  radno vrijeme (4 sata mjesečno)

      Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;

 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz članka  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice

Uvjeti: .

                1.završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani

                     diplomski   studij psihologije

               2. položen stručni ispit za psihologa

 Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu  sa darovitom djecom.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Prijave na natječaj  u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti na adresu: Dječji vrtić  Ciciban, Podravska ulica 13, 43 000 Bjelovar

                                  ( ili dv.ciciban@bj.t-com.hr )

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu :

 Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000.   Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

                                                                                       

 

 

   

 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

  UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-05/17-01/09

URBROJ:  2103/01-17-17-1

                                                                                                          Bjelovar ,13. 06. 2017.

 

Na temelju  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban (KLASA: 601-05/17-01/09 URBROJ: 2103/01-17-17-1 od 12.06.2017. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČA/ICE  1- osoba na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

      Uvjeti  za radno mjesto su:

 • završena osnovna škola
 • položen vozački ispit  B kategorije
 •  poželjno radno iskustvo na istim poslovima

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
• zamolbu
• životopis, domovnica (preslik)
• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne  vođenju  prekršajnog postupaka  (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom- Natječaj za radno mjesto“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ciciban.
Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-02/ 16-01/ 42

 URBROJ: 2103/01-17-16-3

Bjelovar, 14. studeni 2016.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 3. sjednici donosi Odluku o

 raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 2  izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme- pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad

      UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

životopis i zamolba

dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )

uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci

domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu : Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000 Bjelovar.“  Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

 

 

 

 

 

 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/16-01/42

URBROJ:  2103/01-17-16-2

Bjelovar , 03.11.2016.

 

Na temelju  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban (KLASA: 601-02/16-01/42 URBROJ: 2103/01-17-16-2 od 02.11.2016. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČA/ICE  1- osoba na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

       Uvjeti  za radno mjesto su:

 • završena osnovna škola
 • položen vozački ispit  B kategorije
 •  poželjno radno iskustvo na istim poslovima

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
• zamolbu
• životopis, domovnica (preslik)
• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka(ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom- Natječaj za radno mjesto“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ciciban.
Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

Klasa: 601-02/16-01/31

Ur.broj: 2103/01-17-16-1

 

Bjelovar, 20. rujna 2016.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07 i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 1. sjednici donosi odluku o

 Raspisivanju  natječaja  za popunu radnog mjesta:

 

1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i rodiljini dopust)

   UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

 • 1godina radnog iskustva

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

 

 

2. PSIHOLOG /INJA       –  1 izvršitelj na određeno  radno vrijeme (4 sata mjesečno) do 31.05.2017. godine

      Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz članka  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice

Uvjeti: .

                1.završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski   studij psihologije

               2. položen stručni ispit za psihologa

 Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu  sa darovitom djecom.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Prijave na natječaj  u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti na adresu: Dječji vrtić  Ciciban, Podravska ulica 13, 43 000 Bjelovar (ili dv.ciciban@bj.t-com.hr)

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu :

 Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000.   Za Upravno vijeće – za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 601-02/16-01/ 5

Ur.broj: 2103/01-17-16-1      

Bjelovar, 04. kolovoza 2016.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 13. sjednici donosi odluku o

 Raspisivanju  natječaja  za popunu radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na neodređeno puno radno vrijeme

   UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu :

 Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000.   Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/15-05/116

URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar,  17. prosinca  2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07 i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 6. sjednici donosi odluku o raspisivanju  natječaja  za popunu radnog mjesta:

 

1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

 

   UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu: Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000.  Za Upravno vijeće – za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/ 15-05/ 110

URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar,  17. studenoga  2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07 i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 4. sjednici donosi Odluku o raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 1  izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme- pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad

 

 UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis i zamolbu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)
 • domovnicu  (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu : Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13 43000 Bjelovar, Upravno vijeće – za natječaj.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-02/ 15-05/ 84

 URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar, 17. rujna 2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj II. sjednici donosi Odluku o

 raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

SPREMAČICA/ INVALIDNA OSOBA– 1 izvršitelj/ice

na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno ili pola radnog vremena

  UVJETI za radno mjesto su:

sukladni članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.10 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 143/02 i 33/05) uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjenim traženim uvjetima priložiti i rješenje  o utvrđenom invaliditetu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis i zamolba
 • uvjerenje o nekažnjavanju  (ne starije od šest mjeseci)
 • domovnicu – (preslika)
 •  rodni list – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu: Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13, 43000 Bjelovar,  Za Upravno vijeće – za natječaj.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


 

 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-02/ 15-05/ 76

 URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar, 26. kolovoza 2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 15. sjednici donosi Odluku o

 raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 1  izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme- pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis i zamolbu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu : Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000 Bjelovar, "Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

BJELOVAR

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-02/ 15-05/ 67

 URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar, 17. srpnja 2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07 i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 13. sjednici donosi Odluku o

 raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme- pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis i zamolba
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu: Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000 Bjelovar “Za Upravno vijeće – za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-02/ 15-05/ 43

 URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar, 7. svibnja  2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07 i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 11. sjednici donosi Odluku o raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 2  izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme- pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis i zamolbu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu : Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000 Bjelovar.“  Za Upravno vijeće – za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-02/ 15-05/7

 URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar, 26. siječnja 2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 7. sjednici donosi odluku o raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme- pripravnik/ica stručno osposobljavanje za rad

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis i zamolba
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu: Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000.  Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/ 14-05/147

 URBROJ: 2103/01-17-14-1

Bjelovar, 16. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban

od 16. prosinca 2014. godine,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

 

NATJEČAJ

za radno mjesto zdravstvenog voditelja – više medicinske sestre (m/ž) rad na određeno vrijeme, za puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i rodiljni dopust)

 

– zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme – na određeno radno vrijeme

 

Uvjet:

– viša stručna sprema (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima)

– 1 godina radnog iskustva u struci

– položen stručni ispit

Radnik/ca se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Potrebna dokumentacija:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik)
 • domovnica (preslik)
 • dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju – original ili preslik)
 • životopis i zamolba

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto". Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči  Dječjeg vrtića Ciciban.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/14-05/89

URBROJ: 2103/01-17-14-01

Bjelovar, 10. listopada  2014.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban (KLASA: 601-02/14-05/89 URBROJ: 2103/01-17-14-01 od 06.10.2014.godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto zdravstvenog voditelja – više medicinske sestre (m/ž) na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme

– zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme – na neodređeno radno vrijeme

Uvjet:

 • viša stručna sprema (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima)
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 •  položen stručni ispit

Radnik/ca se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Potrebna dokumentacija:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik) – dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik) – dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik) – domovnica (preslik)
 2. dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju – original ili preslik)
 3. životopis i zamolba

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto". Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ciciban.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


Bjelovar, 7. listopada 2014.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 2. sjednici donosi odluku o

raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ ICA – 3 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme

(zamjena za bolovanje i rodiljni dopust)

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu : Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13 43000. "Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/14-05/52 URBROJ: 2103/01-17-14-1

Bjelovar , 8. srpnja 2014.

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban (KLASA: 601-02/14-05/52 URBROJ: 2103/01-17-14-1 od 02.07.2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE 1- osoba (m/ž)

Uvjeti za radno mjesto su:

 • završena osnovna škola
 • položen vozački ispit B kategorije
 • radno iskustvo na istim poslovima ( jedna godina )

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • zamolbu
 • životopis,
 • domovnicu (preslik)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom- Natječaj za radno mjesto". Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/14-05/45

URBROJ: 2103/01-17-14-02

Bjelovar, 10. lipnja 2014.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban (KLASA: 601-02/03/34 URBROJ: 2103/01-17-13-01 od 27.12.2013. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto zdravstvenog voditelja – više medicinske sestre (m/ž) na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme

– zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, na neodređeno radno vrijeme

 

Uvjet:

 • viša stručna sprema (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima)
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit

Radnik/ca se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Potrebna dokumentacija:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik)
 • domovnica (preslik)
 • dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju – original ili preslik)
 • životopis i zamolba

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto". Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, odnosno zadnji dan za podnošenje prijava je 23. lipnja 2014. godine.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

Upravno vijeće

KLASA: 601-02/14-05/15

URBROJ: 2103/01-17-14-2

U Bjelovaru, 26. veljače 2014.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća DV Ciciban (KLASA: 601-02/14-05/15, URBROJ: 2103/01-17-14-2 od 26. veljače 2014.), Upravno vijeće DV Ciciban objavljuje:

N A T J E Č A J

za radno mjesto odgajatelja/ice pripravnika/ice

na period od jedne (1) godine

Uvjeti: viša stručna sprema, završen preddiplomski sveučilišni studiji ili stručni studij odgovarajuće vrste sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radnik/ca se prima u radni odnos na određeno vrijeme – 1 (jedna) godina, stručno osposobljavanje

Potrebna dokumentacija:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik) domovnica (preslik) dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju – original ili preslik) životopis zamolba

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu

Dječji vrtić Ciciban

Podravska ulica 13

43000 Bjelovar

s naznakom "Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto".

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ciciban, odnosno zadnji dan za podnošenje prijava je 11. ožujka 2014.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Dječji vrtić Ciciban

Upravno vijeće


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/14-01/02

URBROJ: 2103/01-17-14-01

Bjelovar, 16.01.2014.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban (KLASA: 601-02/03/34 URBROJ: 2103/01-17-13-01 od 27.12.2013. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto zdravstvenog voditelja – više medicinske sestre (m/ž) na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme

– zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, na neodređeno radno vrijeme

Uvjet:

 • viša stručna sprema (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima)
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit

Radnik/ca se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Potrebna dokumentacija:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik) dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik) dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik) domovnica (preslik) dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju – original ili preslik) životopis i zamolba

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto". Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, odnosno zadnji dan za podnošenje prijava je 28.01. 2014. godine.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

objavljen 21. listopada 2013.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA

jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13).

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika, uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita, uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13 dokaz o hrvatskom državljanstvu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar