Zahtjev za pristup infomacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za  2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infomacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti OVDJE ili možete popuniti naš ONLINE OBRAZAC.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Ciciban

 


Opći akti

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ciciban – izmjene i dopune 2019

Statut Dječjeg vrtića Ciciban

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku godinu 2018./2019.

Plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku godinu 2019./2020.

Kurikulum Dječjeg vrtića Ciciban – pedagoška godina 2019./2020.


Zakoni i pravilnici

Zakon o radu

Državni pedagoški standard

Zakon o ustanovama

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Obiteljski zakon

 


Donacije

Donacija Raiffeisen banke

 


Natječaji

 

Klasa : 601-06/20 – 01/09

UR: 2103/01-17-20-3

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  9.  sjednici održanoj  06.  srpnja 2020.  Upravno vijeće donijelo je   odluku  o raspisivanju natječaja:

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, do završetka projekta "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.                                           

Produljeni boravak

 • 1 odgojitelj/ica
 •  određeno
 •  pola  radnog vremena 

                                                                                                                                            

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – položen stručni ispit   – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

   Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

                životopis,

                domovnicu

 Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97). dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                         

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za u sklopu projekta „ Vrtić po želji roditelja“ i navesti „Za odgojitelja“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.                  

      

                                                                                                                         PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA 

 Bjelovar, 10. srpnja 2020.                                                                                 Mario Pavliš

                                                                                                                                                          

 

 

 

NATJEČAJ

za imenovanje

                                                                            RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete

 •  za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i     obrazovanju,
 •  ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na mandat u trajanju od 4 godine

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine,
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od _6 mjeseci _od objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od 6 mjeseci _od  objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13i 98/19.), ne starije od _6 mjeseci od  objave natječaja 

   

   

   

   

   

   

   

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

   

  Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Ciciban , Podravska 13, 43000 Bjelovar  u roku od  8 dana od dana objave natječaja  s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja”.

  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

   

   

  Klasa : 601-06/20-01/09

  Ur:  2103/01-17-20-4

   U Bjelovaru, 10. srpnja 2020.

   

                                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                Mario Pavliš

                                                                         

   

 

 

 

 

 

Klasa : 601-06/20-01/07

Ur: 2103/01-17-20-1

Bjelovar, 16. 06. 2020.                                          

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) i članka  31. Statuta  Dječjeg vrtića   Ciciban, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban  na svojoj sedmoj sjednici  dana  15. lipnja 2020.  godine  

donosi odluku o raspisivanju natječaja za:

 1. ODGOJITELJ 1 izvršitelj/ ica na  neodređeno puno radno vrijeme
 2. ODGOJITELJ 1 izvršitelj /ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

           

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

 

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u preslici:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. životopis.

                Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja:  

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ  Ciciban s naznakom “za natječaj za radno mjesto odgojitelj” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića  pisanom obavijesti.

                                                                                                                                            Predsjednik upravnog vijeća:

                                                                                                                               

                                                                                                                                 

 

Klasa : 601-06/20-01/07

Ur: 2103/01-17-20-1

Bjelovar, 15. 06. 2020.                                          

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) i članka  31. Statuta  Dječjeg vrtića   Ciciban, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban  na svojoj sedmoj sjednici  dana  15. lipnja 2020.  godine  

donosi odluku o raspisivanju natječaja za:

 

 1. ODGOJITELJ 1 izvršitelj/ ica na  neodređeno puno radno vrijeme
 2. ODGOJITELJ 1 izvršitelj /ica na određeno puno radno vrijeme

 

UVJETI za radno mjesto:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

           

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

 

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u preslici:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. životopis.

                Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja:  

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ  Ciciban s naznakom “za natječaj za radno mjesto odgojitelj” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića  pisanom obavijesti.

                                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                           

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  5.  sjednici održanoj  27. ožujka  2020. donijelo je   odluku  o :

              RASPISIVANJU NATJEČAJA

I.   za   izbor zdravstvenog voditelja /ice

I.  Raspisivanje natječaja za zdravstvenog voditelja /ice

-1 izvršitelj/ica  neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI za  zdravstvenu voditeljicu  -viša medicinska sestra (bacc.med.tech) zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  životopis,

domovnicu

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),  sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                         

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar, ili na

 e-mail : dv.ciciban@bj.t-com.hr

  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja, zdravstvenog voditelja „

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora. 

 

                                         

 

                                                                                                                           PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA                   

Bjelovar, 06. travnja 2020.                                                                                                      Mario Pavliš

                                                                                                                

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                             

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Klasa : 601-05/20 – 01/03

UR 2103/01-17-20-1

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  3.  sjednici održanoj  05. veljače   2020.  Upravno vijeće donijelo je   odluku  o raspisivanju natječaja:

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, a najduže 15 mjeseci  do završetka projekta "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.                                                    

Produljeni boravak

 • 1 –odgojitelj/ica
 •  određeno
 •  pola  radnog vremena                                                                                                                                      

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – položen stručni ispit   – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

   Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

    životopis,

 domovnicu

 Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                         

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za u sklopu projekta „ Vrtić po želji roditelja“ i navesti „Za odgojitelja“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.                  

      

                                                                                                                        PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA        

Bjelovar,  06. veljače   2020.                                                                                           Mario Pavliš

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Klasa : 601-05/20 – 01/01                                                                                       

Bjelovar, 15. 01. 2020.                                          

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) i članka  31. Statuta Dječjeg vrtića   Ciciban, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban  na svojoj prvoj sjednici  dana  14. siječnja 2020.  godine  

donosi odluku o raspisivanju natječaja za:

 

 1. ODGOJITELJ 2 izvršitelj/ ica na određeno puno radno vrijeme
 2. ODGOJITELJ 1 izvršitelj /ica na određeno puno radno vrijeme – pripravnik/ica

UVJETI za radno mjesto:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u preslici:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. životopis.

                Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja:  

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ  Ciciban s naznakom “za natječaj za radno mjesto odgojitelj” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića  pisanom obavijesti.

 

 

                                                                                                                          Ravnateljica: Senka Ivanušec

                                                                                                            

                                                                                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                                  Mario Pavliš

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

NATJEČAJ

 

 

 Klasa : 601-05/19-01/12

Ur: Broj : 2103/01-17-19-2

Bjelovar, 25. 11. 2019.                                             

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) i članka  31.Statuta Dječjeg vrtića   Ciciban, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban  na svojoj  12. sjednici , dana 22. studenog 2019.  godine donosi odluku o raspisivanju natječaja za:

 1. ODGOJITELJ 1 izvršitelj/ ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

           

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u preslici:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. životopis.

                Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja:  

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ  Ciciban s naznakom “za natječaj za radno mjesto odgojitelj” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića  pisanom obavijesti.

                                                                                                                                            

                                                                                                             

                                                                                                                             PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA :

                                                                                                                                                    Mario Pavliš

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa : 601-05/19-01/10

Ur. broj : 2103/01-17-19-1

Bjelovar, 17. 10. 2019.                                             

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) i članka  31.Statuta Dječjeg vrtića   Ciciban, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban  na svojoj sjednici dana 14. listopada 2019.  godine donosi

 

 1. ODGOJITELJ 1 izvršitelj/ica,  na određeno,  puno radno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada
 2.  ODGOJITELJ 1 izvršitelj/ ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

           

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

 

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u preslici:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita, (ako je uvjet za radno mjesto)
 3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 6. životopis.

                Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja:  

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ  Ciciban s naznakom “za natječaj za radno mjesto odgojitelj” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića  pisanom obavijesti.

                                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                               

                                                                                                               PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                                        

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

NATJEČAJ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  8.  sjednici održanoj  06.  rujna   2019.  Upravno vijeće donijelo je   odluku  o raspisivanju natječaja:

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 19 mjeseca rad na projektu "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

                                                                  

Produljeni boravak

 • 1 –odgojitelja/ice , pola  radnog vremena  u trajanju od 19 mjeseca ( vrijeme trajanja projekta)

                                                                                                                                            

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – položen stručni ispit   – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

   Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

                životopis,

               domovnicu

 Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                         

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za u sklopu projekta „ Vrtić po želji roditelja“ i navesti „Za odgojitelja“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.                  

      KLASA: 601-05/19-01/08

      URBROJ: 2103/-17-19-02

                                                                                                                        PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA    

Bjelovar, 09. rujna 2019.                                                                                                 Mario Pavliš

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

NATJEČAJI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  5.  sjednici održanoj  01. travnja  2019.  Upravno vijeće donijelo je   odluku  o raspisivanju natječaja:

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 24 mjeseca rad na projektu "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

                                                                  

Produljeni boravak

 • 2 –odgojitelja/ice , pola  radnog vremena  u trajanju od 24 mjeseca ( vrijeme trajanja projekta)

Poslijepodnevni rad:                                                                                                     

 • 1- odgojitelj/ica –puno radno vrijeme  u trajanju od 24 mjeseca mjeseca ( vrijeme trajanja projekta                                                                                                                            

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – položen stručni ispit   – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

   Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  životopis,

 domovnicu

 Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                          

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za u sklopu projekta „ Vrtić po želji roditelja“ i navesti „Za odgojitelja“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.                            

KLASA: 601-05/19-01/05

URBROJ: 2103/-17-19-03

                                                                                                       

 

                                                                                                             

         Bjelovar,  08.  travnja  2019.                                                                                                                            Mario Pavliš

 

                                                                                              

 

 

 

              

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  5.  sjednici održanoj  01. travnja  2019.  Upravno vijeće donijelo je   odluku  o raspisivanju natječaja:

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 24 mjeseca rad na projektu "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

                                                                 

Poslijepodnevni rad:                                                                                                     

 • 2-kuhara/ice -pola radnog vremena u trajanju od 24 mjeseca ( vrijeme trajanja projekt

                 UVJETI za kuhara/icu

     Kuhar /ica – SSS

   Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

     životopis,

 domovnicu

 Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Kandidat treba priložiti:

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenog radnog mjesta i sanitarnu iskaznicu.                                                                         

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za u sklopu projekta „ Vrtić po želji roditelja“ i navesti  ZA KUHARA/ICU Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.                            

KLASA: 601-05/19-01/05

URBROJ: 2103/-17-19-03

                                                                                                                           

                                                                                                                          Predsjetnik UV

Bjelovar,  08.  travnja  2019.                                                                                 Mario Pavliš

 

                                                                  

 

                                  

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  5.  sjednici održanoj  01. travnja  2019.  Upravno vijeće donijelo je   odluku  o raspisivanju natječaja:

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 24 mjeseca rad na projektu "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

                                                                 

Poslijepodnevni rad:                                                                                                    

 • 2  spremača/ice -pola radnog vremena u trajanju od 24 mjeseca ( vrijeme trajanja projekt

                 UVJETI za spremača/icu

 • završena osnovna škola

 

   Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

                životopis,

 domovnicu

 Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Kandidat treba priložiti:

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenog radnog mjesta i sanitarnu iskaznicu.                                                                         

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za u sklopu projekta „ Vrtić po želji roditelja“ i navesti „ Za spremača/icu „Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.                            

KLASA: 601-05/19-01/05

URBROJ: 2103/-17-19-03

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            Predsjednik UV

  Bjelovar,  08.  travnja  2019.                                                                                 Mario Pavliš

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  2.  sjednici održanoj  16. siječnja  2019.  Upravno vijeće donijelo je   odluku  o raspisivanju natječaja:   

 1. Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću  Ciciban

     – 1 izvršitelj/ica  na neodređeno puno radno  vrijeme  m/ž

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – položen stručni ispit   – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu (samo za odgojiteljicu djece predškolske dobi), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                         

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za „ odgojitelja“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora. 

 

KLASA: 601-05/19-01/02

URBROJ: 2103/-17-19-02

                                                                                                                    PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA 

  Bjelovar, 16.  siječnja  2019.                                                                                 Mario Pavliš

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  5.  sjednici održanoj   22.   listopada   2018.  donijelo je

odluku  o :

RASPISIVANJU NATJEČAJA

 1.   za  izbor odgojitelja/ice  pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 1.  izvršitelj/ica

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), predškolske dobi), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                             

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja, zdravstvenog voditelja „

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

                                  

 Klasa : 601-05/18-01/05

Ur: Broj : 2103/17-18-5

 

 

                                                                                                                  PREDSJEDNIK  UPRAVNOG  VIJEĆA :

                                                                                                               

Bjelovar, 05. studenog  2018.                                                                                           Mario Pavliš

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  4.  sjednici održanoj  02. listopada  2018. donijelo je   odluku  o :

 

                                                                                       RASPISIVANJU NATJEČAJA

 

                    I.  za  izbor odgojitelja/ice

II. za izbor spremačice

 

I.    Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću  Ciciban

– 2 izvršitelj/ica  na određeno – puno radno  vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

II.  Raspisivanje natječaja za spremača/ice

1 izvršitelj /ica na određeno vrijeme – pola radnog vremena

 

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – položen stručni ispit   – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

        UVJETI za  spremača/icu

 • završena osnovna škola
 • poželjno radno iskustvo na istim poslovima

II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu (samo za odgojiteljicu djece predškolske dobi), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                          

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja, zdravstvenog voditelja „

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

                       

KLASA: 601-05/18-01/04

URBROJ: 2103/-17-18-1

                                                                                                                      PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA  

  Bjelovar, 04. listopada 2018.                                                                                          Mario Pavliš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  2.  sjednici održanoj  07. rujna  2018. donijelo je   odluku  o :

                                               

  RASPISIVANJU NATJEČAJA

 

 1. za  izbor odgojitelja/ice
 2.  za izbor zdravstvenog voditelja /ice

 

I.    Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću  Ciciban

– 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno  vrijeme (zamjena za bolovanje)

 -1 izvršitelj /ica na neodređeno puno radno  vrijeme

II.  Raspisivanje natječaja za zdravstvenog voditelja /ice

-1 izvršitelj/ica određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

UVJETI za odgojitelja/ ice  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  – položen stručni ispit   – zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 

UVJETI za  zdravstvenu voditeljicu  -viša medicinska sestra (bacc.med.tech) zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova  – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 

II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu (samo za odgojiteljicu djece predškolske dobi), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                         

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja, zdravstvenog voditelja „

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

                             

 

KLASA: 601-05/18-01/09

URBROJ: 2103/01-17-18-2

                                                                                                                    PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA

  Bjelovar, 10. travnja 2018.                                                                                 Mario Pavliš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  12.  sjednici održanoj  04. svibnja  2018. donijelo je   odluku o raspisivanju natječaja:

 

NATJEČAJ

za izbor odgojitelja/ice

na  određeno  puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Ciciban

 

I.    Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću  Ciciban

– 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno  vrijeme (zamjena za bolovanje i rodiljini dopust)

 

UVJETI:  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,  odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja

– položen stručni ispit

– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova

 – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 

II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                 

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja „

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

KLASA: 601-05/18-01/12

URBROJ: 2103/01-17-18-2

                                                                                                                    PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA

  Bjelovar,  07. svibnja 2018.                                                                                  Mario Pavliš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 NATJEČAJ

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Ciciban na  9.  sjednici održanoj  29. ožujka  2018. donijelo je

 

O D L U K U

o

raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice

na  određeno  puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Ciciban

 

I.    Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću  Ciciban

– 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno  vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

UVJETI:  – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja

– položen stručni ispit

– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova

 – da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 

II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Podravska 13, 43 000 Bjelovar,

  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja „

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

                 

KLASA: 601-05/18-01/09

URBROJ: 2103/01-17-18-2

                                                                                                              PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA

Bjelovar, 29. ožujka 2018.                                                                                 Mario Pavliš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NATJEČAJ

Klasa: 601-02/18-01/07

Ur.broj: 2103/01-17-18-1     

  Bjelovar, 08. ožujka 2018.                                  

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07 i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban

  na svojoj 7. sjednici donosi odluku o

 Raspisivanju  natječaja  za popunu radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka s bolovanja)

   UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

 •  obavljen pripravnički staž

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu :

 Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000.   Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

 

 

 

                                                                                                    NATJEČAJI

                                                                                                       

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-25/ 17-01/ 02

 URBROJ: 2103/01-17-17-2

Bjelovar, 12. rujna 2017.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 2. sjednici donosi Odluku o

 raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme

– pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad

      UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

životopis i zamolba

dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )

uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci

domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 3 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu : Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000 Bjelovar.“  Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: 601-05/17-01/11

Ur.broj: 2103/17-17-1                                                                                                                                Bjelovar, 21. kolovoza 2017.

 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 11. sjednici donosi odluku o

 Raspisivanju  natječaja  za popunu radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na neodređeno puno radno vrijeme

   UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

 • obavljen pripravnički staž

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

 

       2. PSIHOLOGA/INJE

  1 izvršitelj / ica  na neodređeno  radno vrijeme (4 sata mjesečno)

      Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;

 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz članka  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice

Uvjeti: .

                1.završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani

                     diplomski   studij psihologije

               2. položen stručni ispit za psihologa

 Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu  sa darovitom djecom.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Prijave na natječaj  u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti na adresu: Dječji vrtić  Ciciban, Podravska ulica 13, 43 000 Bjelovar

                                  ( ili dv.ciciban@bj.t-com.hr )

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu :

 Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000.   Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

                                                                                       

 

 

   

 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

  UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-05/17-01/09

URBROJ:  2103/01-17-17-1

                                                                                                          Bjelovar ,13. 06. 2017.

 

Na temelju  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban (KLASA: 601-05/17-01/09 URBROJ: 2103/01-17-17-1 od 12.06.2017. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČA/ICE  1- osoba na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

      Uvjeti  za radno mjesto su:

 • završena osnovna škola
 • položen vozački ispit  B kategorije
 •  poželjno radno iskustvo na istim poslovima

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
• zamolbu
• životopis, domovnica (preslik)
• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne  vođenju  prekršajnog postupaka  (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom- Natječaj za radno mjesto“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ciciban.
Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-02/ 16-01/ 42

 URBROJ: 2103/01-17-16-3

Bjelovar, 14. studeni 2016.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 3. sjednici donosi Odluku o

 raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 2  izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme- pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad

      UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

životopis i zamolba

dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )

uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci

domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu : Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000 Bjelovar.“  Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

 

 

 

 

 

 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/16-01/42

URBROJ:  2103/01-17-16-2

Bjelovar , 03.11.2016.

 

Na temelju  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban (KLASA: 601-02/16-01/42 URBROJ: 2103/01-17-16-2 od 02.11.2016. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČA/ICE  1- osoba na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

       Uvjeti  za radno mjesto su:

 • završena osnovna škola
 • položen vozački ispit  B kategorije
 •  poželjno radno iskustvo na istim poslovima

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
• zamolbu
• životopis, domovnica (preslik)
• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka(ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom- Natječaj za radno mjesto“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ciciban.
Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

Klasa: 601-02/16-01/31

Ur.broj: 2103/01-17-16-1

 

Bjelovar, 20. rujna 2016.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07 i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 1. sjednici donosi odluku o

 Raspisivanju  natječaja  za popunu radnog mjesta:

 

1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i rodiljini dopust)

   UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

 • 1godina radnog iskustva

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

 

 

2. PSIHOLOG /INJA       –  1 izvršitelj na određeno  radno vrijeme (4 sata mjesečno) do 31.05.2017. godine

      Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz članka  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice

Uvjeti: .

                1.završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski   studij psihologije

               2. položen stručni ispit za psihologa

 Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu  sa darovitom djecom.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Prijave na natječaj  u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti na adresu: Dječji vrtić  Ciciban, Podravska ulica 13, 43 000 Bjelovar (ili dv.ciciban@bj.t-com.hr)

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu :

 Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000.   Za Upravno vijeće – za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 601-02/16-01/ 5

Ur.broj: 2103/01-17-16-1      

Bjelovar, 04. kolovoza 2016.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 13. sjednici donosi odluku o

 Raspisivanju  natječaja  za popunu radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na neodređeno puno radno vrijeme

   UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu :

 Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000.   Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/15-05/116

URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar,  17. prosinca  2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07 i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 6. sjednici donosi odluku o raspisivanju  natječaja  za popunu radnog mjesta:

 

1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

 

   UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu: Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000.  Za Upravno vijeće – za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/ 15-05/ 110

URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar,  17. studenoga  2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07 i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 4. sjednici donosi Odluku o raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 1  izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme- pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad

 

 UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis i zamolbu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)
 • domovnicu  (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu : Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13 43000 Bjelovar, Upravno vijeće – za natječaj.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-02/ 15-05/ 84

 URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar, 17. rujna 2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj II. sjednici donosi Odluku o

 raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

SPREMAČICA/ INVALIDNA OSOBA– 1 izvršitelj/ice

na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno ili pola radnog vremena

  UVJETI za radno mjesto su:

sukladni članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.10 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 143/02 i 33/05) uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjenim traženim uvjetima priložiti i rješenje  o utvrđenom invaliditetu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis i zamolba
 • uvjerenje o nekažnjavanju  (ne starije od šest mjeseci)
 • domovnicu – (preslika)
 •  rodni list – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu: Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13, 43000 Bjelovar,  Za Upravno vijeće – za natječaj.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


 

 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-02/ 15-05/ 76

 URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar, 26. kolovoza 2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 15. sjednici donosi Odluku o

 raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 1  izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme- pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis i zamolbu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu : Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000 Bjelovar, "Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

BJELOVAR

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-02/ 15-05/ 67

 URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar, 17. srpnja 2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07 i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 13. sjednici donosi Odluku o

 raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme- pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis i zamolba
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu: Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000 Bjelovar “Za Upravno vijeće – za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-02/ 15-05/ 43

 URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar, 7. svibnja  2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07 i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 11. sjednici donosi Odluku o raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 2  izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme- pripravnik/ica, stručno osposobljavanje za rad

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis i zamolbu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu : Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000 Bjelovar.“  Za Upravno vijeće – za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

 KLASA: 601-02/ 15-05/7

 URBROJ: 2103/01-17-15-1

Bjelovar, 26. siječnja 2015.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 7. sjednici donosi odluku o raspisivanju  natječaja  za radno mjesto:

 

 1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme- pripravnik/ica stručno osposobljavanje za rad

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis i zamolba
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju  ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu: Dječji vrtić  Ciciban, Podravska 13 43000.  Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/ 14-05/147

 URBROJ: 2103/01-17-14-1

Bjelovar, 16. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban

od 16. prosinca 2014. godine,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

 

NATJEČAJ

za radno mjesto zdravstvenog voditelja – više medicinske sestre (m/ž) rad na određeno vrijeme, za puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i rodiljni dopust)

 

– zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme – na određeno radno vrijeme

 

Uvjet:

– viša stručna sprema (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima)

– 1 godina radnog iskustva u struci

– položen stručni ispit

Radnik/ca se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Potrebna dokumentacija:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik)
 • domovnica (preslik)
 • dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju – original ili preslik)
 • životopis i zamolba

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto". Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči  Dječjeg vrtića Ciciban.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/14-05/89

URBROJ: 2103/01-17-14-01

Bjelovar, 10. listopada  2014.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban (KLASA: 601-02/14-05/89 URBROJ: 2103/01-17-14-01 od 06.10.2014.godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto zdravstvenog voditelja – više medicinske sestre (m/ž) na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme

– zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme – na neodređeno radno vrijeme

Uvjet:

 • viša stručna sprema (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima)
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 •  položen stručni ispit

Radnik/ca se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Potrebna dokumentacija:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik) – dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik) – dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik) – domovnica (preslik)
 2. dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju – original ili preslik)
 3. životopis i zamolba

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto". Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ciciban.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


Bjelovar, 7. listopada 2014.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N/N 10/97, 107/07i 94/13). Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban na svojoj 2. sjednici donosi odluku o

raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ ICA – 3 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme

(zamjena za bolovanje i rodiljni dopust)

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu – (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave se zaprimaju poštom na adresu : Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13 43000. "Za Upravno vijeće-za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/14-05/52 URBROJ: 2103/01-17-14-1

Bjelovar , 8. srpnja 2014.

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban (KLASA: 601-02/14-05/52 URBROJ: 2103/01-17-14-1 od 02.07.2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE 1- osoba (m/ž)

Uvjeti za radno mjesto su:

 • završena osnovna škola
 • položen vozački ispit B kategorije
 • radno iskustvo na istim poslovima ( jedna godina )

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • zamolbu
 • životopis,
 • domovnicu (preslik)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom- Natječaj za radno mjesto". Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/14-05/45

URBROJ: 2103/01-17-14-02

Bjelovar, 10. lipnja 2014.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban (KLASA: 601-02/03/34 URBROJ: 2103/01-17-13-01 od 27.12.2013. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto zdravstvenog voditelja – više medicinske sestre (m/ž) na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme

– zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, na neodređeno radno vrijeme

 

Uvjet:

 • viša stručna sprema (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima)
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit

Radnik/ca se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Potrebna dokumentacija:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik)
 • domovnica (preslik)
 • dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju – original ili preslik)
 • životopis i zamolba

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto". Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, odnosno zadnji dan za podnošenje prijava je 23. lipnja 2014. godine.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

Upravno vijeće

KLASA: 601-02/14-05/15

URBROJ: 2103/01-17-14-2

U Bjelovaru, 26. veljače 2014.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća DV Ciciban (KLASA: 601-02/14-05/15, URBROJ: 2103/01-17-14-2 od 26. veljače 2014.), Upravno vijeće DV Ciciban objavljuje:

N A T J E Č A J

za radno mjesto odgajatelja/ice pripravnika/ice

na period od jedne (1) godine

Uvjeti: viša stručna sprema, završen preddiplomski sveučilišni studiji ili stručni studij odgovarajuće vrste sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Radnik/ca se prima u radni odnos na određeno vrijeme – 1 (jedna) godina, stručno osposobljavanje

Potrebna dokumentacija:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik) domovnica (preslik) dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju – original ili preslik) životopis zamolba

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu

Dječji vrtić Ciciban

Podravska ulica 13

43000 Bjelovar

s naznakom "Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto".

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ciciban, odnosno zadnji dan za podnošenje prijava je 11. ožujka 2014.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Dječji vrtić Ciciban

Upravno vijeće


DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/14-01/02

URBROJ: 2103/01-17-14-01

Bjelovar, 16.01.2014.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban (KLASA: 601-02/03/34 URBROJ: 2103/01-17-13-01 od 27.12.2013. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban objavljuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto zdravstvenog voditelja – više medicinske sestre (m/ž) na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme

– zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, na neodređeno radno vrijeme

Uvjet:

 • viša stručna sprema (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima)
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit

Radnik/ca se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Potrebna dokumentacija:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik) dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik) dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik) domovnica (preslik) dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju – original ili preslik) životopis i zamolba

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto". Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, odnosno zadnji dan za podnošenje prijava je 28.01. 2014. godine.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

objavljen 21. listopada 2013.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA

jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13).

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika, uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita, uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13 dokaz o hrvatskom državljanstvu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Ciciban, Podravska 13, 43 000 Bjelovar