Roditelji koji imaju potrebu za smještajem djece u vrtić mogu se javiti tijekom cijele pedagoške godine

(sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Ciciban)


Bjelovar, 26. svibnja 2021.

klasa: 601-05/21-01/24

urbroj: 2103/01-17-21-02

 

 

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ciciban te u skladu s provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), objavljujemo listu s rezultatima oglasa za upis djece u DV Ciciban u pedagošku godinu 2021./2022. Prijave su pristigle putem web aplikacije e-Obrasci: Prijave za vrtiće (Grad Bjelovar – Otvoreni grad).

Rok za žalbeni postupak prema Pravilniku je 8 dana, tj. do 8. lipnja 2021. godine. Žalba se podnosi pismenim putem Upravnom vijeću Vrtića – osobno u matičnom objektu Vrtića ili preporučeno poštom; nepravovremene, anonimne i žalbe podnesene od neovlaštene osobe neće se razmatrati.

Dječji vrtić Ciciban kontaktirat će roditelje / skrbnike čija su djeca stekla pravo na upis u Vrtić oko daljnje procedure upisa (do 11. lipnja 2021.).

 

Dobrodošli u Ciciban – Ovdje rastu divna djeca!

                                    

Prema Odluci povjerenstva za upis, pravo na upis stekle su prijave pod slijedećim šiframa:

 1.  

11424

 1.  

11665

 1.  

11669

 1.  

11753

 1.  

11461

 1.  

11459

 1.  

11679

 1.  

11530

 1.  

11472

 1.  

11365

 1.  

11515

 1.  

11840

 1.  

11490

 1.  

11638

 1.  

11486

 1.  

11406

 1.  

11385

 1.  

11734

 1.  

11397

 1.  

11778

 1.  

11779

 1.  

11937

 1.  

11443

 1.  

11355

 1.  

11399

 1.  

11569

 1.  

11604

 1.  

11745

 1.  

11455

 1.  

11442

 1.  

11607

 1.  

11751

 1.  

11945

 1.  

11838

 1.  

11414

 1.  

11368

 1.  

11617

 1.  

11623

 1.  

11726

 1.  

11762

 1.  

11902

 1.  

11632

 1.  

11613

 1.  

11624

 1.  

11652

 1.  

11568

 1.  

11680

 1.  

12025

 1.  

11639

 1.  

11493

 1.  

11557

 

 

Upisno povjerenstvo DV Ciciban