Roditelji koji imaju potrebu za smještajem djece u vrtić mogu se javiti tijekom cijele pedagoške godine

(sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Ciciban)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban (u daljnjem tekstu Vrtić), na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/2013) te prema Odluci sa VIII. sjednice Upravnog vijeća (klasa: 601-05/18-01/08 ur.broj: 2103/01-17-18-3) održane  dana  21. ožujka 2018.  i prema Pravilniku o upisu djece u Vrtić objavljuje:

 

OGLAS

ZA UPIS DJECE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

u cjelodnevni redoviti program Dječjeg vrtića Ciciban  za djecu rane i predškolske dobi

 

Oglas za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2018./2019. otvoren je u vremenu od od 4. do 16. travnja 2018. godine.

Zainteresirani roditelji/skrbnici trebaju ispuniti zamolbu za upis djeteta u Vrtić (koju mogu dobiti u matičnom objektu DV Ciciban, Podravska ulica 13, Bjelovar ili je preuzeti s ove web stranice).

Zamolbe se predaju svaki radni dan (osim subote) od 7,30 do 14,00 sati osobno u  matičnom objektu DV Ciciban, Podravska ulica 13, Bjelovar ili poštom na navedenu adresu.

Rok za podnošenje prijava je zaključno 16. travnja 2018. godine.

Rok za podnošenje eventualnih žalbi na postupak je 8 dana od objave rezultata (žalba se podnosi pismenim putem Upravnom vijeću Vrtića osobno u matičnom objektu Vrtića ili preporučeno poštom; nepravovremene, anonimne i žalbe podnesene od neovlaštene osobe neće se razmatrati).

REZULTATI će biti objavljeni u roku 8 dana od krajnjeg roka podnošenja prijava na oglasnoj ploči matičnog objekta Vrtića. Rezultati će stajati 8 dana na oglasnoj ploči od dana objave. Informaciju o rezultatima moći ćete dobiti i od ravnateljice nakon objave rezultata  radnim danom od 8,00 do 9,00 sati na broj telefona 043 214 070 (telefonske informacije daju se paralelno s objavom rezultata na oglasnoj ploči, dakle, osam dana).

Upis djece koja imaju prebivalište na području drugih općina, obavljat će se u skladu s prethodnim točkama, ukoliko su upisana sva djeca roditelja/skrbnika s područja Grada Bjelovara koji su iskazali potrebu za cjelodnevnim redovitim programom u DV Ciciban.

 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

U Bjelovaru, 21. ožujka 2018.

Klasa: 601-05/18-01/08

Urbroj: 2103/01-17-18-3