Roditelji koji imaju potrebu za smještajem djece u vrtić mogu se javiti tijekom cijele pedagoške godine

(sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Ciciban)

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban (u daljnjem tekstu Vrtić), na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/2013) te prema Odluci s V. sjednice Upravnog vijeća (klasa: 601-05/19-01/05 ur.broj: 2103/01-17-19-2) održane  dana  1. travnja 2019.  i prema Pravilniku o upisu djece u Vrtić objavljuje:

 

OGLAS

ZA UPIS DJECE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

u cjelodnevni redoviti program Dječjeg vrtića Ciciban  za djecu rane i predškolske dobi

 

Oglas za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2018./2019. otvoren je u vremenu od 1. do 12. travnja 2019. godine.

Zainteresirani roditelji/skrbnici trebaju ispuniti Zamolbu za upis djeteta u Vrtić (koju mogu dobiti u matičnom objektu DV Ciciban, Podravska ulica 13, Bjelovar ili je preuzeti s web stranice Vrtića.

Zamolbe se predaju svaki radni dan (osim subote) od 7,30 do 14,00 sati osobno u  matičnom objektu DV Ciciban, Podravska ulica 13, Bjelovar.

Rok za podnošenje prijava je zaključno 12. travnja 2019. godine.

Rok za podnošenje eventualnih žalbi na postupak je 8 dana od objave rezultata (žalba se podnosi pismenim putem Upravnom vijeću Vrtića osobno u matičnom objektu Vrtića ili preporučeno poštom; nepravovremene, anonimne i žalbe podnesene od neovlaštene osobe neće se razmatrati).

 

REZULTATI će biti objavljeni u roku 8 dana od krajnjeg roka podnošenja prijava na oglasnoj ploči matičnog objekta Vrtića. Rezultati će stajati 8 dana na oglasnoj ploči od dana objave. Informaciju o rezultatima moći ćete dobiti i od ravnateljice nakon objave rezultata  radnim danom od 8,00 do 9,00 sati na broj telefona 043 214 070 (telefonske informacije daju se paralelno s objavom rezultata na oglasnoj ploči, dakle, osam dana). Pri objavi rezultata vodit će se briga o Zakonu o zaštiti osobnih podataka, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Upis djece koja imaju prebivalište na području drugih općina, obavljat će se u skladu s prethodnim točkama, ukoliko su upisana sva djeca roditelja/skrbnika s područja Grada Bjelovara koji su iskazali potrebu za cjelodnevnim redovitim programom u DV Ciciban.

 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

U Bjelovaru, 1. travnja 2019.