Zbog tehničkih poteškoća s e-Obrascem Grada Bjelovara, Dječji vrtić Ciciban raspisuje novi javni poziv za upis djece u pedagošku godinu 2022./2023.:

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban (u daljnjem tekstu Vrtić), na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/2013) te prema Odluci s VII. sjednice Upravnog vijeća (klasa: 601-05/22-01/07 ur.broj: 2103/01-17-22-01) održane  dana  30. ožujka 2022.  i prema Pravilniku o upisu djece u Vrtić objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 

u cjelodnevni redoviti program Dječjeg vrtića Ciciban  za djecu rane i predškolske dobi

 

 

Oglas za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2022./2023. otvoren je u vremenu od 4. do 19. travnja 2022. godine, a prijave su isključivo moguće preko  e-Obrasca Grada Bjelovara – Prijava za vrtić (eObrazac aktivan je u navedenom periodu)

Zainteresirani roditelji/skrbnici trebaju pristupiti aplikaciji preko NIAS sustava za građane i ispuniti tražene podatke.  U slučaju da roditelj/skrbnik prijavljuje više djece, potrebno je e-Obrazac prijave u vrtić ispuniti za svako dijete posebno. Roditelji/skrbnici trebaju dati točne i pravovaljane podatke, a Vrtić će s prikupljenim podacima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Prikupljeni podaci obrađivat će se isključivo u svrhu prijave za upis djeteta u vrtić.

U slučaju pitanja ili poteškoća oko prijavljivanja putem eObrasca, prijavitelji se trebaju javiti vrtiću koji im je prvi izbor za upis djeteta (rang 1). Dječji vrtić Ciciban pruža podršku tijekom procesa prijave

ponedjeljak – petak

od 7,00 do 14,30 sati.

Rok za podnošenje prijava je zaključno 19. travnja 2022. godine.

 

REZULTATI će biti objavljeni u roku 8 dana (29. travnja 2022.) od krajnjeg roka podnošenja prijava na oglasnoj ploči matičnog objekta Vrtića te na web stranici vrtića gdje će ostati objavljeni 8 dana. eObrazac automatski derivira zaporku ili šifru za svakog prijavitelja te će se informacije moći naći pod širom (zaporkom) koju je prijavitelj dobio prilikom unosa podataka u sustav.  Informaciju o rezultatima moći ćete dobiti i od ravnateljice Vrtića nakon objave rezultata  radnim danom od 8,00 do 9,00 sati na broj telefona 043 214 070 (telefonske informacije daju se paralelno s objavom rezultata na oglasnoj ploči, dakle, osam dana). Vrtić, također obavještava one roditelje čija su djeca stekla pravo upisa u Vrtić o daljnjem tijeku upisa. Pri objavi rezultata vodit će se briga o Zakonu o zaštiti osobnih podataka, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Rok za podnošenje eventualnih žalbi na postupak je 8 dana od objave rezultata (žalba se podnosi pismenim putem Upravnom vijeću Vrtića osobno u matičnom objektu Vrtića ili preporučeno poštom; nepravovremene, anonimne i žalbe podnesene od neovlaštene osobe neće se razmatrati).

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

predsjednik Upravnog vijeća Mario Pavliš

U Bjelovaru, 30. ožujka 2022.

klasa: 601-05/22-01/07

urbroj: 2103/01-17-22-02


 

Napomena (28. ožujka 2022.):

Poštovani roditelji,

obavještavamo vas da smo primili obavijest Grada Bjelovara o tehničkim teškoćama vezanim uz pristup eObrascima Prijava za vrtić. Aplikacija trenutno nije dostupna. Ljubazno molimo za strpljenje. O daljnjem tijeku prijava za vrtić informirajte se na web stranici Grada Bjelovara i ovoj web stranici, a sva ostala pitanja uputite nam telefonski na 043 226 224 i 043 214 070.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban (u daljnjem tekstu Vrtić), na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/2013) te prema Odluci s VI. sjednice Upravnog vijeća (klasa: 601-05/22-01/06 ur.broj: 2103/01-17-22-01) održane  dana  14. ožujka 2022.  i prema Pravilniku o upisu djece u Vrtić objavljuje:

Javni poziv za upis djece u cjelodnevni redoviti program Dječjeg vrtića Ciciban – pedagoška godina 2022./2023.

Oglas za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2022./2023. otvoren je u vremenu od 28. ožujka do 10. travnja 2022. godine, a prijave su isključivo moguće preko web platforme Grada Bjelovara Otvoreni grad: e-Obrasci – Prijava za vrtić (eObrazac postaje aktivan 28. ožujka)

Zainteresirani roditelji/skrbnici trebaju pristupiti aplikaciji preko NIAS sustava za građane i ispuniti tražene podatke.  U slučaju da roditelj/skrbnik prijavljuje više djece, potrebno je e-Obrazac prijave u vrtić ispuniti za svako dijete posebno. Roditelji/skrbnici trebaju dati točne i pravovaljane podatke, a Vrtić će s prikupljenim podacima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Prikupljeni podaci obrađivat će se isključivo u svrhu prijave za upis djeteta u vrtić.

 

U slučaju pitanja ili poteškoća oko prijavljivanja putem eObrasca, prijavitelji se trebaju javiti vrtiću koji im je prvi izbor za upis djeteta (rang 1). Dječji vrtić Ciciban pruža podršku tijekom procesa prijave

ponedjeljak – petak

od 7,00 do 14,30 sati.

 

Rok za podnošenje prijava je zaključno 8. travnja 2022. godine.

 

REZULTATI će biti objavljeni u roku 8 dana (21. travnja 2022.) od krajnjeg roka podnošenja prijava na oglasnoj ploči matičnog objekta Vrtića te na web stranici vrtića gdje će ostati objavljeni 8 dana. eObrazac automatski derivira zaporku ili šifru za svakog prijavitelja te će se informacije moći naći pod širom (zaporkom) koju je prijavitelj dobio prilikom unosa podataka u sustav.  Informaciju o rezultatima moći ćete dobiti i od ravnateljice Vrtića nakon objave rezultata  radnim danom od 8,00 do 9,00 sati na broj telefona 043 214 070 (telefonske informacije daju se paralelno s objavom rezultata na oglasnoj ploči, dakle, osam dana). Vrtić, također obavještava one roditelje čija su djeca stekla pravo upisa u Vrtić o daljnjem tijeku upisa. Pri objavi rezultata vodit će se briga o Zakonu o zaštiti osobnih podataka, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

 

Rok za podnošenje eventualnih žalbi na postupak je 8 dana od objave rezultata (žalba se podnosi pismenim putem Upravnom vijeću Vrtića osobno u matičnom objektu Vrtića ili preporučeno poštom; nepravovremene, anonimne i žalbe podnesene od neovlaštene osobe neće se razmatrati).

 

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

UPRAVNO VIJEĆE

predsjednik Upravnog vijeća Mario Pavliš

 

U Bjelovaru, 14. ožujka 2022.

klasa: 601-05/22-01/06

urbroj: 2103/01-17-22-02


Roditelji koji imaju potrebu za smještajem djece u vrtić mogu se javiti tijekom cijele pedagoške godine

(sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Ciciban)