pripremila Branka Biketa Caktaš, prof.

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

 • djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima
 • NO, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu
 • Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. godine, a sadrži standarde koje država potpisnica mora jamčiti svakom djetetu
 • Konvencija ima snagu ZAKONA tj. postoje sankcije u slučaju kršenja tih prava

OPĆA NAČELA KONVENCIJE

 • NAČELO NEDISKRIMINACIJE – djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju, tj. ona imaju PRAVA neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, roditelja ili njegovih skrbnika
 • NAČELO ŽIVOTA i RAZVOJA – djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključujući fizički, emotivni, psihosocijalni, spoznajni, društveni i kulturni.
 • NAČELO DOBROBITI – pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi na odluke vlade, upravnih i zakonodavnih tijela te na odluke roditelja.
 • NAČELO AKTIVNOSTI – djeci se mora omogućiti da aktivno sudjeluju u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

Dječja prava obuhvaćaju:

GRAĐANSKA PRAVA i SLOBODE DJECE

Svako dijete ima pravo na:

 • ime i nacionalnost
 • zaštitu od uskraćivanja identiteta
 • slobodu izražavanja
 • slobodu mišljenja, savjesti i vjerskog opredjeljenja
 • slobodu udruživanja i mirnog okupljanja
 • informacije iz različitih izvora
 • privatnost
 • zaštitu od mučenja ili drugih okrutnih, nehumanih oblika ponašanja ili kažnjavanja
 • zaštitu od zakonski neutemeljnog uhićenja ili neopravdanog uskraćivanja slobode

PRAVA DJECE NA POSEBNU ZAŠTITU

04

Svako dijete ima pravo na posebnu zaštitu

 • u iznimnim situacijama poput oružanog sukoba ili kad su djeca odvojena od obitelji ili doma
 • kad je dijete u sukobu sa zakonom
 • u situacijama iskorištavanja poput radnog iskorištavanja djece, korištenja narkotika, seksualnog iskorištavanja ili zlostavljanja, prodaje, trgovine, otmice
 • kad se radi o diskriminaciji bilo koje vrste

 

 


PRAVA DJECE NA OBRAZOVANJE, ODMOR i KULTURNE AKTIVNOSTI

Svako dijete ima pravo na:

 • besplatno osnovnoškolsko obrazovanje
 • mogućnost srednješkolskog obrazovanja i stručne obuke
 • obrazovanje koje u najvećoj mogućoj mjeri razvija djetetovu osobnost, talente te mentalne i tjelesne sposobnosti
 • odgoj i obrazovanje koje priprema dijete za aktivan život odrasle osobe u slobodnom društvu
 • odgoj i obrazovanje koje njeguje poštivanje djetetove obitelji, kulturnog identiteta i jezika, poštivanje djetetove zemlje te prirodnog okruženja
 • odgoj i obrazovanje u duhu razumijevanja, mira, tolerancije i jednakopravnosti
 • odmor, igru i mogućnost sudjelovanja u kulturnim i umjetničkim aktivnostima
 • mogućnost uživanja kulturnog identiteta, vjere te uporabu materinjeg jezika

PRAVA DJECE i NJIHOVIH OBITELJI

Svako dijete ima pravo na:

 • život sa svojim roditeljim ili zadržavanje veze ako je odvojeno od bilo kojeg roditelja
 • prelazak državne granice radi susreta s roditeljima i spajanja razdovojenih obitelji
 • primanje nekih drugih oblika skrbi ako se ne može zadržati obiteljsko okruženje
 • siguran sustav usvajanja
 • zaštitu od otmice
 • zaštitu od roditeljeva ili skrbnikova zanemarivanja ili zlostavljanja

PRAVA DJECE NA ZDRAVLJE i SOCIJALNU SKRB  

Svako dijete ima pravo na:

 • život i razvoj
 • odgovarajući životni standard
 • najviši mogući standard zdravlja i učinkovite zdravstvene usluge
 • posebnu skrb, ako se radi o djetetu s posebnim potrebama, koja mu osigurava dostojanstvo, potiče samostalnost i olakšava aktivno sudjelovanje u zajednici
 • društvenu sigurnost i usluge socijalne skrbi

IZVJEŠĆE UN-a O KRŠENJU DJEČJIH PRAVA U 2001. GODINI:

300 000 
DJECA MLAĐA OD 18 GODINA KOJA DILJEM SVIJETA SUDJELUJU U ORUŽANIM SUKOBIMA

5 000
BROJ DJECE KOJU KOLUMBIJSKE PARAVOJNE OPORBENE STRANE KORISTE KAO DOUŠNIKE i RATNIKE. Ne žele prestati novačiti maloljetnu djecu

250 MILIJUNA
DJECE OD 4 DO 14 GODINA KOJA SU PRISILJENA NA TEŽAK FIZIČKI RAD DA BI PREŽIVJELA.50 MILIJUNADJECE MLAĐE OD 14 GODINA KOJI RADE U OPASNIM UVJETIMA

300 000
AMERIČKE DJECE KOJA RADE KAO NAJAMNICI NA POLJOPRIVREDNIM IMANJIMA, ČESTO i 12 SATI NA DAN.

1,2 MILIJUNA
MALIH EGIPĆANA KOJI NADGLEDAJU LIŠĆE PAMUKA U LJETNIM MJESECIMA TE RUČNO UKLANJAJU UVELO LIŠĆE

TREĆINA
MALOLJETNIH RUSA BILA JE PODVRGNUTA NASILJU i ZLOSTAVLJANJU TIJEKOM ISPITIVANJA i PRITVORA

100 000
MALOLJETNIH AMERIKANACA KOJI SU PRITVORENI i OSUĐENI NA KAZNE

4
AMERIKANCA SU POGUBLJENA ZA ZLODJELA KOJA SU POČINILI KAD JOŠ NISU NAVRŠILI 18 GODINA


ALI NE ZABORAVITE NA SVOJA RODITELJSKA PRAVA:

I JA KAO RODITELJ
imam PRAVO
na svoju osobnost, slobodno vrijeme,
prijatelje, ljubav, zabavu,…

 • 06Pohvalite sebe ako to već ne čine drugi i zbrojite što ste sve dobro učinili! Imate pravo na pohvalu.
 • Usudite se biti sretni!
 • Klonite se čangrizavih ljudi! Oni su žrtve života i to žele ostati. Zaštitite svoje pozitivne osjećaje i samopouzdanje i pobjegnite od vječnih nezadovoljnika
 • Izbjegavajte razmišljanje u stilu "Kad bih barem…" Sreća je putovanje, a ne odredište!
 • Deset minuta dnevno činite svim snagama – NIŠTA! Imate pravo na odmor.
 • Odvojite vrijeme samo za sebe. Vaše potrebe jednako su važne kao i potrebe svih ostalih – vaše djece, supružnika, suradnika…