verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH

predskola

Djetinstvo je doba najvećeg mogućeg utjecaja na razvoj osobe i zato je ono iznimno važno razdoblje u životu čovjeka. Ovim programom predškole želimo utjecati na cjelovit razvoj djeteta te pripremiti dijete za polazak u osnovnu školu, ali i:

  • potaknuti dijete na učenje kroz igru i vlastitu angažiranost
  • stjecati društvene vještine koje su potrebne za uspješno snalaženje u školi, ali i životu uopće
  • potaknuti razvoj pozitivnih osobina dječje ličnosti te razvijati emocionalnu inteligenciju
  • poticati volju za učenje
  • obogaćivati iskustvo o prirodnom (svijet biljaka i životinja, godišnja doba) i kulturnom okruženju (moj grad, zavičaj, snalaženje u prometu, kulturno-higijenske navike…)

 

Program usklađujemo s načelima izdvojenim u Nacionalnom kurikulumu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja:

  1. fleksibilnost  odgojno-obrazovnog procesa: program se prilagođava  konkretnim potrebama djece i obitelji, mogućnostima ustanove te kulturi zajednice
  2. partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom: u programu se zahtijeva zajedničko sukonstruiranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta, a to podrazumijeva međusobno prihvaćanje, poštovanje i dvosmjernu komunikaciju između vrtića i obitelji. Ovo načelo vidljivo je i u ponudi programa DV Ciciban u svojoj lokalnoj sredini čime se potvrđuje senzibiliziranost ustanove za potrebe obitelji i šire lokalne zajednice.
  3. osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju – program predškole nastoji osiguravati kontinuitet prilikom suradnje sa školama na području grada Bjelovara.
  4. otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na unapređivanje prakse – program  je usmjeren  na unapređivanje odgojno-obrazovne prakse kroz osposobljavanje praktičara (profesionalni razvoj) da prate praksu, mijenjaju je dijele svoja iskustva sa sustručnjacima, roditeljima i zajednicom.

Program predškole naglašava i vrijednosti koje se konkretiziraju u programu: aktivno stjecanje znanja, humanizam i tolerancija, poticanje izgradnje osobnog, kulturnog i nacionalnog identiteta djeteta, aktivno sudjelovanje i promicanje odgovornosti, autonomija kroz poticanje   mišljenja, izbora, djelovanja i odlučivanja djeteta te razvoj kreativnosti kroz poticanje različitih oblika izražavanja i stvaranja.  Ciljeve programa također usklađujemo s Nacionalnim kurikulumom za rani odgoj i obrazovanje. Osiguravanje dobrobiti za dijete vidljivo je na osobnoj, emocionalno i tjelesnoj razini kroz razvoj psihomotoričkih vještina, poticanju djeteta na otvorenost prema svijetu oko sebe, poticanje razvoja djetetova identiteta i pripadnosti većoj zajednici te kroz samoprocjenu vlastitih mogućnosti. Obrazovna dobrobit vidljiva je u značajkama programa vezanim uz poticanje radoznalosti te stvaralačkog potencijala. Socijalna dobrobit manifestira se u poticanju društvenog funkcioniranja i razvoju socijalnih kompetencija djeteta kroz aktivno sudjelovanje, usklađeno djelovanje djeteta s drugima te doživljavanje sebe kao dijela zajednice.

Kurikulum predškole provodi odgajatelj. Odgojno-obrazovni rad s djecom planira se i oblikuje holistički (tematski, projektno). Odgojno-obrazovne aktivnosti temeljene su na istraživanju, otkrivanju, rješavanju problema, diskusiji, a djecu se potiče na raznovrsno izražavanje i stvaranje.

Prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, u planiranju i oblikovanju kurikuluma predškole apostrofira se (str. 50. i 51.):

• poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece te osiguranje primjerene potpore razvoju kompetencija, usklađene s individualnim posebnostima i razvojnim karakteristikama svakog djeteta

• ostvarivanje individualiziranoga i fleksibilnoga odgojno-obrazovnog pristupa kojim se omogućava zadovoljenje različitih potreba djece (tjelesnih, emocionalnih, spoznajnih, socijalnih, komunikacijskih i sl.)

• prihvaćanje igre i drugih aktivnosti koje pridonose svrhovitom učenju i cjelovitom razvoju djece te razvoju navika tjelesnog vježbanja i očuvanja vlastitoga zdravlja

• učenje koje treba biti nestandardizirani proces, a koji se događa u svrhovitome kontekstu u sklopu kojeg djeca uče istraživanjem, otkrivanjem i rješavanjem problema

• poticanje samoiniciranog učenja djece i osposobljavanje djece za planiranje i evaluaciju vlastitog učenja te upravljanje tim procesom

• stvaranje primjerenog okruženja za spontano bogaćenje rječnika, kvalitetno izražavanje i razvoj razumijevanja, slušanja, govora i jezika odnosno razvijanje predčitačkih i grafomotoričkih vještina u kontekstualno povezanim situacijama

• kontekstualno uočavanje odnosa među predmetima i pojavama te poticanje i osnaživanje istraživačkih interesa djece za matematičko-logičke i prirodoslovne aktivnosti

• upoznavanje djece s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i mogućnostima njezina iskorištavanja u svrhu obogaćivanja i produbljivanja njihova učenja

• poticanje djece na iskazivanje i realizaciju vlastitih interesa i ideja, razvoj kritičkog mišljenja te nesmetano planiranje, organiziranje i provedbu aktivnosti

• razvoj sposobnosti djece za aktivno sudjelovanje u društvenim i kulturnim događajima

• razvoj sposobnosti djece za komunikaciju u multikulturnoj i višejezičnoj međunarodnoj zajednici

• razvoj osobnih potencijala djece (spoznajnih, umjetničkih, motoričkih i sl.)

• prihvaćanje i poticanje kreativnog izražavanja ideja, iskustava i osjećaja djece u raznim umjetničkim područjima i izražajnim medijima

• poticanje djece na poštovanje i njegovanje vlastite kulturne i povijesne baštine

• razvoj socijalnih kompetencija djece osiguravanjem sigurnih i podržavajućih kontekstualnih uvjeta koji omogućuju privikavanje na izvanobiteljski i institucijski kontekst, potiču kulturu komunikacije, zajedničkog življenja i ophođenja, razvoj socijalno-emocionalnih veza s vršnjacima, suradničko učenje, nenasilno rješavanje sukoba, timski rad – dogovaranje i podjela uloga, preuzimanje odgovornosti za vlastito ponašanje i postupke prema sebi, drugima i okruženju itd.

• poticanje djece da osvijeste važnost obiteljskog i institucijskog okruženja za njihov život, odgoj i učenje.

 

Prema odredbama Kurikuluma planiraju se kontekstualni uvjeti za odgojno-obrazovne aktivnosti, praćenje, promatranje i dokumentiranje, realizacija i evaluacija odgojno-obrazovnog procesa. Profesionalni razvoj stručnih djelatnika potiče se na kontinuirani proces istraživanja i zajedničkog učenja.

Uskladbom programa predškole s Nacionalnim kurikulumom usmjereni smo prema osiguravanju dobrobiti za dijete, poticanju cjelovitog razvoja te razvoja kompetencija.  Program predškole dio je vrtićkog kurikuluma.

Blackboard